SIA „GOLLNER SPEDITION” PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā no 2018.gada 25.maijā

Privātuma politikā, turpmāk – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “Gollner Spedition” apstrādā personas datus.
Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot SIA “Gollner Spedition”, pakalpojumus, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

1. Definīcijas

Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA “Gollner Spedition” pakalpojumus.
Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība.

2. Personas datu apstrādes pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Gollner Spedition”, reģ.Nr. 40003296369, juridiskā adrese Braslas iela 20, Rīga, Latvija, LV-1084, tālrunis 67514722 (turpmāk – GOLLNER SPEDITION un/vai Pakalpojuma sniedzējs), http://goellner- spedition.eu/?lang=lv

3. Piemērojamie tiesību akti

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 (2016. gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).
3.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums.
3.3. Citi normatīvie akti, kas nosaka Pārziņa pienākumus veikt konkrētas darbības ar personas datiem.

4. GOLLNER SPEDITION Privātuma politika

4.1. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā GOLLNER SPEDITION vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz jebkuru fiziskas personas datu apstrādi.
4.2. GOLLNER SPEDITION apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus, lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus.

5. Personas datu kategorijas

Personas dati var tikt vākti no Klienta un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras SIA “Gollner Spedition” lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, adrese, personu apliecinošā dokumenta dati;
kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

6. Personas datu apstrādes nolūks/mērķis un tiesiskais pamats

6.1. Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu, datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem nolūkiem.
6.2. Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, personas dati tiek apstrādāti līguma noslēgšanai un izpildei – lai Pakalpojumu sniedzējs varētu nodrošināta pakalpojumu sniegšanu.
6.3. Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu, personas dati tiek apstrādāti pakalpojumu sniedzēja juridisko pienākumu izpildei – Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
6.4. Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, personas dati tiek apstrādāti pakalpojumu sniedzēja leģitīmās interesēs – ievērojot Pakalpojumu sniedzēja intereses, kuru pamatā ir kvalitatīva pakalpojuma un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams kvalitatīva un savlaicīga pakalpojuma sniegšanai.

7. Iespējamie datu saņēmēji

7.1. GOLLNER SPEDITION neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu ar pakalpojuma sniegšanu vai līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
• saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos GOLLNER SPEDITION likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs GOLLNER SPEDITION likumīgās intereses.

8. Klienta, kā datu subjekta tiesības

8.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
8.2. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
8.3. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Pakalpojumu sniedzējs izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
8.4. Saņemt informāciju, vai Pakalpojumu sniedzējs apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti.
8.5. Pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam informāciju par trešajām personām, kas saņēmušas informāciju par šo fizisko personu, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
8.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis Pakalpojumu sniedzējam un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā, vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

8.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.
8.8. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

9. Klienta, kā datu subjekta pienākumi

9.1. Datu subjekts ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu, gan slēdzot līgumu (pasūtot pakalpojumu), gan līguma izpildes laikā (pakalpojuma sniegšanas laikā).
9.2. Datu subjektam personas datu izmaiņu gadījumā ir pienākums nekavējoties par to informēt Pakalpojuma sniedzēju, nosūtot rakstisku informāciju uz šo noteikumu 12.punktā minēto elektronisko pasta adresi vai uz Pakalpojuma sniedzēja juridisko adresi.

10. Datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija.

Personas dati tiks apstrādāti Eiropas Savienībā/ Eiropas Ekonomiskajā zonā.

11. Datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Pakalpojumu sniedzēja leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

12. Kontaktinformācija

Klients var sazināties ar Pakalpojumu sniedzēju saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.
Pakalpojumu sniedzēja atbildīgās personas jautājumos par personas datu aizsardzību kontaktinformācija tālrunis 67514722, e-pasts l.kalnina@goellner-spedition.eu, Braslas iela 20, Rīga, LV-1084.

13.Informatīvais izdevums

Informatīvā izdevuma datu aizsardzība

Ja vēlaties saņemt mūsu mājas lapā ievietoto informatīvo izdevumu, mums nepieciešama Jūsu e-pasta adrese, kā arī informācija, kura ļauj mums pārliecināties, ka esat ievadītās e- pasta adreses īpašnieks un vienlaikus esat piekritis saņemt informatīvo izdevumu. Saskaņā ar šo, papildus dati netiek ievākti, t.i., tiek ievākti tikai ar Jūsu piekrišanu. Ievāktie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi pieprasītās informācijas nosūtīšanai un netiks nodoti trešajām personām.
Ievākto datu apstrāde notiek tikai un vienīgi pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu saņemt informatīvo izdevumu nosūtot atteikumu uz e- pastu newsletter@goellner-spedition.eu.
Jūsu dati, kas ievākti ar mērķi izsūtīt informatīvo izdevumu, tiks saglabāti līdz brīdim,kad saņemsim no Jums atteikuma e- pastu, vai arī līdz informatīvā izdevuma publicēšanas beigām.
Saskaņā ar izstrādātajām vadlīnijām (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) mēs paturam tiesības bloķēt vai dzēst e- pasta adreses no mūsu informatīvā izdevuma krātuves.
Lai izvairītos no atkārtotas Jūsu e- pasta izsūtīšanas, pēc Jūsu datu dzēšanas no informatīvā izdevuma krātuves, Jūsu e- pasta adrese tiks saglabāta tā saucamajā Blacklist.
Dati, kas saglabāti Blacklist, tiks izmantoti tikai un vienīgi ar mērķi izvairīties no atkārtotas informācijas izsūtīšanas un netiks izmantoti citas informācijas izsūtīšanai.Tas nodrošināts aizsargājot Jūsu intereses, kā arī apliecina mūsu likumīgo saistību ievērošanu izsūtot informatīvā izdevuma informāciju (likumīgās saistības saskaņā ar Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Blacklist informācijas saglabāšanā nav noteikts laika ierobežojums.
Jums pastāv tiesības iebilst Jūsu datu saglabāšanai, ciktāl tas nepārsniedz mūsu likumīgās intereses.