Göllner Grupa koncentrējas uz kvalitāti, ilgtspēju un resursu saudzēšanu.

Tādēļ esam sertificējušies dažādās nozarēs.
Mēs apliecinām savu kvalitāti piesaistot neitrālas trešās puses apstiprinājumu un attiecīgi radām saviem klientiem drošību un uzticību.

Ar šo atbildīgo rīcību mēs samazinām kļūdu risku un kaitējumu reputācijai.
Un ne tikai tas: pierādīts, ka sertifikācija, veicot resursu, piemēram, laika un zināšanu efektīvu izmantošanu, samazina izdevumus.

Mēs, starptautisks loģistikas uzņēmums, ieviešot sertifikāciju un standartus globalizācijas laikos, strādajam atbilstoši pasaules mērogam.

Mēs vēlamies reaģēt un mums ir jāreaģē uz klientu un sadarbības partneru prasībām. Pieprasījums pēc sertificētiem pakalpojumiem, it īpaši loģistikas jomā, nepārtraukti pieaug. Saskaņā ar kādu „Mārketinga pētniecības institūta”„Institute for Marketing Research“ 2009. gada pētījumu, 85% aptaujāto klientu maksātu par sertificētu servisu, procesiem un produktiem vairāk.

Mēs vēlamies savu orientēšanos uz klientu, kapacitāti kā arī kvalitāti un drošību padarīt arī Jums caurskatāmu.
Zemāk Jūs varat iepazīties ar mūsu nozīmīgākajiem sertifikātiem un to īsu aprakstu.
Attiecībā uz padziļinātiem jautājumiem labprāt sniegsim Jums atbildes.

Sertifikācija pēc ISO 14001:2004

Efektīvi izmantot resursus:

Katra uz nākotni orientēta uzņēmuma neatņemams darbības aspekts ir vides aizsardzība. Uzņēmumu sertifikācija pēc starptautiskā standarta ISO 14001:2004 izceļ uzņēmumus, kuri proaktīvi piekopj vides aizsardzību un ir izveidojuši attiecīgu vides aizsardzības menedžmenta sistēmu.

Papildus klientu prasību ievērošanai, šāda vides aizsardzības menedžmenta sistēma nodrošina ievērojami efektīvāku resursu-un izdevumu ietaupījumu.

Vides aizsardzības menedžmenta sistēmas izveide saskaņā ar ISO 14001:2004 sākas ar visu uzlabošanas iespēju apzināšanu. Tai skaitā tiek ņemti vērā kā ekonomiskie, tā vides tiesiskie aspekti.

Sertifikācija pēc ISO 9001:2008

Atzīti visā pasaulē:

Visā pasaulē atzītā norma ISO 9001:2008 apliecina procesu-un sistēmorientētu pieeju kvalitātes menedžmentam un nepārtrauktiem uzlabojumiem. Tā dod iespēju dažāda veida organizācijām ieviest individuālām vajadzībām pielāgotu menedžmenta sistēmu.

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points

Risku pārvalde pārtikas produktu industrijā:

Optimālu risku pārvaldi pārtikas- un dzīvnieku barības ražotājiem- un pārstrādātājiem nodrošina HACCP-koncepts (Hazard Analysis Critical Control Points). Tas pamatojas uz starptautiskajām Codex Alimentarius Commission vadlīnijām Food and Agricultural Organisation (FAO) ietvaros. Līdz ar to tiek pildīti tiesiskie priekšnoteikumi. Papildus pārtikas produktu higēnas pamatprasībām, šai procesu daļā tiek identificēti un vērtēti mikrobiologiskie, fizikālie kā arī ķīmiskie riski. Līdz ar vājo vietu ražošanā un loģistikā izskatīšanu un novērsanu, šos riskus var samazināt, garantējot patērētājam pilnīgi drošu pārtiku.

SQAS – Safety and Quality Assessment System

Drošība un kvalitāte transporta uzņēmumos

Kā aptverošs pārraudzības instruments vienotam transporta uzņēmumu darbības novērtējumam un kontrolei, sevi ir apliecinājusi Safety and Quality Assessment System (SQAS). Pārbaudes pamatprincipu izmaiņas, kuras veikusi Eiropas ķīmijas industrijas apvienība (CEFIC), paaugstinājusi savu nozīmību ceļu transporta, tvertņu tīrīšanas, loģistikas un ķimikāliju tirdzniecības jomā.

SQAS kalpo tam, lai nodrošinātu darbinieku, iedzīvotāju un vides aizsardzību.
Pārbaude ietver sevī juridisko prasību ievērošanu un iet tālu pāri ISO 9001:2000 prasībām. Tajā integrēti arī ISO 14001 sertifikācijas komponenti. Ar visā Eiropā atzīto SQAS apstiprinājumu mēs demonstrējam augstāko kvalitātes-, vides- un drošības standartu ievērošanu mūsu uzņēmumā.

DIN EN 16258

Šī Eiropas norma nosaka vienotu metodi (vienotus noteikumus) enerģijas patēriņa un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas aprēķināšanā un deklarēšanā transporta nozarē. Tā attiecas uz transporta pakalpojumiem personu– un preču transportos, piemēram, no sabiedriskā transporta- un dzelzceļa uzņēmumiem vai spedīcijām, kas tiek iesaistītas vadoties pēc klientu vēlmēm. Šī norma aptver: jēdzienus, vadlīnijas, aprēķinu metodes- un piemērus kā arī deklarāciju specifikācijas. Tā balstās uz pragmātisku un zinātniski pieņemamu pieeju, līdz ar ko tās izmantošana pieejama plašam lietotāju lokam. Šīs normas lietotāji ir personas un organizācijas, kuras transporta pakalpojumu kvantificēsanā par pamatu ņem normētu standartizēšanas metodi, piemēram: transporta uzņēmums (personu- vai kravu pārvadātājs),-transporta pakalpojumu piedāvātājs (loģistiķis, tūrisma firma) vai – pasūtījuma devējs (nosūtītājs, pasažieris). Šī Eiropas norma tika izstrādāta kā CEN/TC 320/WG 10, izstrādē piedaloties vācu ekspertiem.